Šta je to psihologija?

Psihologija, psiha - duh, duša, život; logos - nauka, je kao što i samo izvorno značenje reči kaže, nauka o duši. Termin psihologija datira još od 16. veka.

Definisanje predmeta proučavanja psihologije se i dan danas susreće sa poteškoćama, ali može da se definiše kao nauka o psihičkim pojavama i ponašanju ljudi, kao i životinja. Pojave kojima se psihologija bavi mogu da se podele na:

  • kognitivne (saznajne)
  • emotivne (osećajne)
  • motivacione. 

 

Među kognitivne pojave možemo svrstati: učenje, pamćenje, opažanje, inteligenciju, mišljenje.
Emotivne pojave obuhvataju elementarna osećanja prijatnosti i neprijatnosti, složenije emocije (gnev, iznenađenje...) i neke trajnije osobine emocionalnog ispoljavanja, kao što je temperament.
U motivacione možemo uvrstiti rane fizičke i organske motive (glad, žeđ), lične (radoznalost) i socijalne motive (altruizam), želje, svesne namere i dr. 

Sve ove navedene pojave psihologija pokušava da objasni i opiše, kroz biološke i društvene uslovljenosti.

Savremena psihologija je prvenstveno zainteresovana za psihičke procese i njihova ispoljavanja kod ljudi, ona se bavi i istraživanjem ponašanja i psihičkih pojava kod nekih životinja. Psihologija nastoji da što egzaktnije predvidi buduće psihičke pojave i promene, odnosno posledice. Takođe, na osnovu saznanja koja prikupi, pokušava da kontroliše ili usmerava ponašanje i doživljaje pojedinaca (kao npr. u terapiji).

Prema Ljubomir Žiropađa, psihologija bi mogla da se definiše kao nauka koja se na sistematski način bavi opisom, objašnjenjem, predviđanjem i kontrolom kognitivnih, emotivnih i motivacionih pojava, njihovim biološkim osnovama i razvojem, kao i posledicama koje psihičke aktivnosti i osobine nekog pojedinca imaju na druge osobe, fizičku sredinu i kulturu. 

 autor: J.G. dipl. psiholog

 Žiropađa, LJ. (2009). Uvod u psihologiju. Beograd. Čigoja štampa.

Čestitamo

Ukoliko možete da pročitate ovaj članak, uspešno ste se registrovali na Blog.rs i možete početi sa blogovanjem.